Algemene Leveringsvoorwaarden Baby Dino

 

Definities en algemene opmerkingen

* Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst en inhoud auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.

* Hoewel Baby Dino de grootste zorg besteedt aan de inhoud sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.

* Merknamen, productnamen en afbeeldingen inzake het assortiment behoren tot de eigendom van de desbetreffende aanbieders.

 

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Baby Dino zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Baby Dino zijn vrijblijvend en Hair & Beauty by Echika behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Baby Dino. Door middel van een bevestigingsemail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. Baby Dino is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3. De administratie van Baby Dino en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Baby Dino verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Baby Dino verrichte leveringen. Baby Dino erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten en betalingskosten.

3.2 De betalingskosten worden alleen in rekening gebracht bij levering onder rembours.

3.3. Betaling kan plaatsvinden door "Vooraf overmaken", Bancontact, Klarna en I-deal.

 

Artikel 4 Bestellingen en communicatie

4.1. Baby Dino is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Baby Dino, dan wel tussen Baby Dino en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Baby Dino. Bij eventuele vragen of klachten zal Baby Dino binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.

 

Artikel 5 Levering en levertijd

5.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, België en Duitsland op het door de klant aangegeven bezorgadres.

5.2. Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Baby Dino is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

5.3. Producten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het product in ontvangst heeft genomen.

5.4. Baby Dino behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

5.5. Baby Dino hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Hierna heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6 Incorrecte levering

6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar Baby Dino, binnen 2 dagen contact op te nemen. Aan de klant wordt dan gevraagd of hij/zij een nieuwe levering wil of dat hij/zij het geld terug wil ontvangen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres van Baby Dino. Baby Dino reageert binnen twee werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.

 

Artikel 7 Annulering bestelling

7.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met Baby Dino te ontbinden. Dit geldt alleen als het product kapot is of niet aan de omschrijving voldoet. Het betreft maatwerk waardoor het niet mogelijk is om het product zomaar retour te sturen. 

7.2. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail) aan Baby Dino te melden. De klant dient het product na overleg met Baby Dino te sturen naar een door Baby Dino vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Het volledige aankoop bedrag wordt binnen 30 dagen teruggestort. 

7.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Baby Dino ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Baby Dino deze betalingen binnen 30 werkdagen nadat Baby Dino het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde producten.

7.4. Baby Dino behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1. Baby Dino is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Baby Dino verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst. Baby Dino draagt het risico tijdens het transport.

 

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Baby Dino geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2. Baby Dino garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Baby Dino geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. Baby Dino kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de factuurwaarde.

11.2. Baby Dino is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Baby Dino tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

 11.3 Baby Dino is niet aansprakelijk voor het vergoeden van items die na gebruik zijn beschadigd. De garantie kan alleen worden gegeven op producten die in originele staat bevatten. 

Artikel 12 Persoonsgegevens

12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

12.2. Gegevens van de klant zullen door Baby Dino niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

 

Artikel 13 Diversen

13.1. Indien de klant aan Baby Dino schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Baby Dino gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Baby Dino schriftelijk (e-mail, brief) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.

13.2. Wanneer door Baby Dino gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Baby Dino.

13.3. Baby Dino heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Baby Dino te wijzigen.

13.4. Baby Dino staat ingeschreven onder nummer 70311889 bij de Kamer van Koophandel.

13.5. Porto kosten van retouren zijn altijd voor rekening klant.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Echika Trading is eigenaar van: 

www.babydino.nl & www.beautybyechika.nl

© 2020 - 2021 Baby Dino | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel